Μπορείτε σε μια παραγγελία με περισσότερα του ενός εισιτηρίου να επιλέξετε να ακυρώσετε συγκεκριμένο εισιτήριο (ή εισιτήρια) και όχι όλη την παραγγελία.

  • Πηγαίνετε στη σελίδα της παραγγελίας (μπορείτε να δείτε οδηγίες εδώ)

  • Από τον πίνακα ''εισιτήρια'' επιλέξτε το εισιτήριο (ή τα εισιτήρια) που θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε ''ακύρωση'' (κάτω από τον πίνακα αυτόν και όχι στο τέλος της σελίδας).

  • Στο επόμενο παράθυρο με το μήνυμα επιβεβαίωσης για την ακύρωση ("προσοχή") πατήστε "ναι".

Αν η παραγγελία έχει πληρωθεί με πιστωτική κάρτα, στο επόμενο βήμα σας μεταφέρει στην ακυρωτική παραγγελία όπου πρέπει να πατήσετε '''ολοκλήρωση της παραγγελίας ακύρωσης'', κάτω δεξιά στην οθόνη σας. Όταν ακυρωθεί η παραγγελία, πάνω αριστερά θα αναγράφεται:

xxxxxxxxxx | ακύρωση της xxxxxxxxxx | ολοκληρωμένη

Στην αρχική παραγγελία η ακυρωτική θα εμφανίζεται στον πίνακα ΄΄σχετικές παραγγελίες'' και στην κατάσταση θα πρέπει να αναγράφεται ''ολοκληρωμένη''

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Σε παραγγελία μεταβολής δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής ακύρωσης. Μπορείτε να ακυρώσετε όλη την παραγγελία.

  • Αν ο χώρος της εκδήλωσης είναι αριθμημένος, μπορείτε να δείτε την αρίθμηση της θέσης στον πίνακα με τα εισιτήρια για να ακυρώσετε το επιθυμητό εισιτήριο.

  • Αν ο χώρος της εκδήλωσης είναι μη αριθμημένος, μπορείτε να δείτε τον αριθμό εισιτηρίου για να ακυρώσετε το επιθυμητό εισιτήριο.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;